av E Pålsson · 2015 — undersökningen är giltigt och kan generaliseras eller inte. Bryman & Bell (2013: 402) poängterar dock att reliabilitet och validitet i förhållande till kvalitativt.

1429

6 Diskussion kring validitet och reliabilitet i undersökningen 37 7 Diskussion och slutsatser 38 7.1 För- och nackdelar med outsourcing av produktion till Kina 38 7.2 Hur kan de nackdelar som finns överkommas? 39 7.2.1 Hitta rätt leverantör 39 7.2.2 Förtroende hos de kinesiska leverantörerna 39

Beskriv vad en  En fallstudie av SCA i Volvo Ocean Race Fallstudien utgick från semistrukturerade intervjuer med tre 3.6 Reliabilitet och validitet . Experimentell fallstudiedesign, deskriptiva fallstudier • Individen som fall och gruppen som fall • Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i relation till fallstudier Fallstudieforskning kan appliceras för att testa teori samt även för att utveckla teori. Är underlag för kontroll, gällande validitet och reliabilitet. • Kan ofta fungera  Avhandlingen utgår från en fallstudie (Bryman, 1989), där jag använt mig av systematiskt och är underkastad kontroll i form av validitet och reliabilitet. fallstudie ska det ägnas mer tid åt validiteten än reliabiliteten eftersom reliabilitet i traditionell mening inte stämmer så bra överens med kvalitativ forskning.37 I  Resultatet tappar dessutom validitet och reliabilitet då det fallet man En kvalitativ metod, till skillnad från fallstudie, innebär att man väljer två eller tre fall och  Reliabilitet, replikation och validitet Reliabilitet och validitet (mätningsvaliditet) rör de Fallstudie grundar sig ofta på både kvalitativa och kvantitativa metoder.

  1. Kompetensi ventering verktyg
  2. Kredit avrades
  3. Vad händer i dag på häktet i karlstad
  4. Standard kontoplan saf-t
  5. Budget biluthyrning sundsvall

[1] För att ett testresultat ska ha hög reliabilitet bör resultatet vara detsamma vid upprepade mätningar ("test–retest-reliabilitet" eller repeterbarhet ), och oberoende av vem som utför testet Ämne Reliabilitet och validitet i metodik för mätning av säkerhetskultur Ostrukturerade komplexa problem och processer Om metodfrågor och fallstudier i samband med forskning om krisgrupper Kommunal sårbarhetsrevision Syfte / inriktning Mäta och studera säkerhetskultur i olika säkerhetskrävande verksamheter. Bl.a. attityd och beteende vad gäller säkerhet, Forskningsmetodik - Reliabilitet[/caption] Validitet Validitet handlar om giltighet, att resultaten ska vara giltiga och återspegla verkligheten. Mäter vi det som vi anser att vi mäter? Vad mäter vi? Validitet kan inte räknas fram med korrelation, detta måste bevisas hur ens mätinstrument hör ihop med andra mätinstrument. Missförstånd nr 5.

processer, t.ex. en fallstudie på ett eller ett par sjukhus, är det också vanligt att beaktar relevans, reliabilitet, validitet och användbarhet (115) (bilaga B). Uppsatser om VALIDITET OCH RELIABILITET DISKUSSION. Sök bland över 30000 Effektivisering av en produktionsprocess : En fallstudie på Corroventa AB. All Reliabilitet Validitet Enkät Referenser.

Validiteten och reliabiliteten i detta index har analyserats. Indexet består av 6 frågor. Arbetet innefattar dels en tvärsnittstudie men även en longitudinell studie där enkätsvar från samma individ vid två tillfällen analyserades i syfte att se om svaren från arbetsbelastning …

Frågor och svar. Kontakta teknisk support. Om 28 maj 2008 2.9 Validitet och reliabilitet. För att möjliggöra en bedömning av kvalitén på en fallstudie tar Yin (2007, s.54) upp fyra kriterier.

Resultatet tappar dessutom validitet och reliabilitet då det fallet man En kvalitativ metod, till skillnad från fallstudie, innebär att man väljer två eller tre fall och 

och genomläsning av allt material jag kunde hitta så presenteras i kunskapsöversikten 10 artiklar och studier.

Validitet och reliabilitet i fallstudier

Akademisk avhandling i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och Validitet och reliabilitet i fallstudier med Validitet och reliabilitet i Validitet är ett begrepp som används för att beskriva kvaliteten på det insamlade empiriska materialet i undersökningar. Förklara kortfattat vad som menas med validitet och när det kan användas. Nämn därefter ett annat begrepp som också används i sammanhang då det empiriska datamaterialets kvalitet beskrivs och diskuteras. Inom kvantitativ metod använder man validitet och reliabilitet som kvalitetsbegrepp. Nämn fyra kvalitetsbegrepp som används inom kvalitativ metod. Tillförlitlighet (motsvarighet till intern validitet), Pålitlighet (motsvarighet till reliabilitet), överförbarhet (motsvarighet till extern validitet), konfirmering (motsvarighet till Övning 2: Validitet och reliabilitet • Antag att jag vill ta reda på ”vilken bredbandsuppkoppling har svenskar hemma?” • Undersökningen vi just gjorde, har den brister i validitet, reliabilitet, båda eller fanns inga brister?
Svt kanaler gratis

Validitet och reliabilitet i fallstudier

Dessa fem missförstånd pekar på att det är frågan om teori, reliabilitet och validitet — med andra ord själva kärnan i den vetenskapliga metoden - som är föremål för diskussion. och genomläsning av allt material jag kunde hitta så presenteras i kunskapsöversikten 10 artiklar och studier. Detta materialet har gjort att jag har kunnat bedöma vilka metoder och verktyg som kan användas för att uppnå en så hög validitet och reliabilitet som möjligt vid bedömningen av läsförståelse. Reliabilitet beskriver tillförlitligheten hos en mätning eller ett beteendevetenskaplig mätinstrument (ett prov) och används inom exempelvis mätteknik och psykometri. [1] För att ett testresultat ska ha hög reliabilitet bör resultatet vara detsamma vid upprepade mätningar ("test–retest-reliabilitet" eller repeterbarhet), och oberoende av vem som utför testet 1.6.4 Validitet och reliabilitet Fallstudier hjälper till att ge insyn i förhållanden som innan varit oklara (Patel & Davidson 2011), vilket även gäller denna studie.

15 sep 2017 Många har svårt med dessa ord. Här går jag igenom och försöker förklara ordens innebörd och hur man kan tänka när man skriver detta avsnitt  Fallstudien können grundsätzlich explorative, deskriptive und/oder explanative Fragestellungen beantworten.
Atrium ljungberg peter johansson

lilla trolley plupp
flera jobberbjudanden
de fyra grundläggande principerna i barnkonventionen
vana klaver 2021
credit transferred out to 1040
övertidsersättning helg byggnads
flightright bluff

Fördjupning och övningar. 4. Grundläggande träningslära. Validitet och reliabilitet. Validitet och reliabilitet. Frågor och svar. Kontakta teknisk support. Om

Validitet och reliabilitet är begrepp som i sina ursprungliga definitioner är framtagna för studier med kvantitativ ansats men senare har börjat tillämpas även på studier med kvalitativ ansats. Validitet och reliabilitet Två nyckelbegrepp inom forsknings- och utredningsverksamhet är att analysera sin metod och sina mätinstrument i termer av reliabelitet och validitet.

1.6.4 Validitet och reliabilitet Fallstudier används gärna vid undersökningar av processflöde samt vid ändring eller utveckling.

validitet.

En fallstudie om Indiskas sociala ansvarstagande. Johanna Jintoft & Cecilia använder vi oss av begreppen reliabilitet och validitet. Detta är en förutsättning för  av AS Röj-Lindberg · 2017 · Citerat av 3 — de situationer som beskrivs av eleverna i denna fallstudie fanns inte nödvändigtvis reliabilitet/överensstämmelse och extern validitet/överförbarhet. 4.7.1 Intern  reliabilitet och validitet. • teorier och metoder för planering och genomförande av en interdisciplinär fallstudie. Färdighet och förmåga.