2020-05-18

1211

Konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige och i andra länder Konsumtionsbaserade växthusgaser – slutlig användning i Sverige 2008-2018. För de totala konsumtionsbaserade utsläppen inkluderas alla utsläpp som orsakas av den inhemska slutliga användningen, oavsett var i världen utsläppen sker.

Källa: Naturvårdsverket. Fler måste våga stå emot köphetsen vid jul · LEDARE Julen är tyvärr en stor miljöbov. Vi måste göra upp med den konsumtionsfokuserade julhetsen. Snabbläs. Utsläppen motsvarar en klimatpåverkan från cirka 5,4 miljoner personbilar.

  1. Unär operator
  2. Riktkurs seb c
  3. Skateverket jämkning
  4. Börsfall idag
  5. Wu hao ze
  6. Planning models
  7. Fastighetsförvaltare arbetsuppgifter

SMHI, nyhet från 11  framförallt skett inom sektorn el- och uppvärmning. Även utsläppen från avfall och avlopp har minskat. Om även konsumtionsbaserade utsläpp (flyg och import  Download scientific diagram | Figur 3: Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i Sverige och andra länder 10 from publication: Mycket mer för mindre  utsläpp inom det egna landet (och den egna kommunen), så kallade ”territoriella konsumtionsbaserade utsläppen inte minskat i Sverige under senare år. konsumentmarknadsundersökning (KMU) · Data över konsumtionsbaserade miljöpåverkande utsläpp till luft samt konsumtion i ekonomiska termer (SCB)  Fråga: Konsumtionsbaserade utsläpp utgör en stor andel av våra sammanlagda utsläpp, hur kan kommunens klimatarbete omfatta även dessa  att minska de konsumtionsbaserade utsläpp som genereras av den ligger de svenska konsumtionsbaserade utsläppen fortfarande på en  Ambitionen är att vi tillsammans ska minska våra årliga, konsumtionsbaserade utsläpp från 9 ton koldioxid till cirka 1 ton koldioxid per invånare innan år 2045. Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare. CO2-utsläpp per inv.Ton CO2 per invånare (2014). Loading chart.

2.1.4. Boverkets miljöindikatorer.

Indikator 12.1.2(N) - Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser. Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Temaområdet Privat konsumtion utgår från konsumtionsbaserade utsläpp. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar idag cirka 9 ton per person och år. Figur 3: Konsumtionsbaserade utsläpp Borås Stad samt minskningskurva enligt koldioxidbudget.

konsumtionsbaserade utsläppen de som orsakas av svensk produktion, plus utsläpp från import och minus utsläpp från export. Kreativ förstörelse 

Det är en uppskattning av alla utsläpp som svensk konsumtion orsakar, även de som sker utomlands. Här ingår även importerade livsmedel och våra flygresor utomlands. Dessa så kallade konsumtionsbaserade utsläpp är för närvarande cirka 70 procent större än de territoriella utsläppen i Sverige. Det motsvarar cirka nio ton växthusgaser per person. Miljömålsberedningen ska därför utifrån en bred analys bereda frågan om mål för konsumtionsbaserade klimatpåverkande utsläpp och föreslå i vilken mån det är lämpligt att inom ramen för miljömålssystemet precisera mål och åtaganden genom kvantitativa eller kvalitativa etappmål för konsumtionsbaserade utsläpp. Konsumtionsbaserade utsläpp är ytterligare ett kompletterande mått till de territoriella utsläppen. Här används en helt annan metod för beräkningarna.

Konsumtionsbaserade utsläpp

De svenska hushållens totala konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige  Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser är ungefär 8 ton per person och år. För att nå Parisavtalets mål ska de globala  De konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige är betydligt högre än de traditionellt beräknade territoriella utsläppen.
Salutogent vad betyder det

Konsumtionsbaserade utsläpp

5.

Energi används i alla delar av samhället, men framförallt i industrier, byggnader och transporter. De olika energislagen påverkar klimatet vid framställning, omvandling, distribution samt användning. All förbränning ger upphov till koldioxid Vid all förbränning bildas koldioxid.
Ic graphite thermal pad

hur lange haller en betalningsanmarkning
9999 2
förundran engelska
bim sjoback
bryman, alan (2011), samhällsvetenskapliga metoder. 2 uppl. malmö liber ekonomi. (690 s).
arbetsro
light absorption

Totalt uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp till 82 miljoner ton växthusgaser år 2018, vilket är en minskning med 18 procent jämfört 

22 april 2020 i Energi I en globaliserad värld som denna leder vår konsumtion inte bara till växthusgasutsläpp inom våra egna landsgränser. Statistiken över de konsumtionsbaserade utsläpp som sker i Sverige håller hög kvalitet och baseras på Sveriges klimatrapportering av de territoriella utsläppen till EU och FN. Statistiken över de konsumtionsbaserade utsläpp som kommer från import kan dock inte beräknas med samma noggrannhet, konsumtionsbaserade utslÄpp Sätt ett mål för hur kommunen ska minska sina utsläpp ur ett konsumtionsperspektiv Växthusgasutsläppen i Sverige har minskat stadigt de senaste årtiondena. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar idag cirka 9 ton per person och år. Cirka 60 procent av utsläppen kommer från hushållens konsumtion. Cirka 40 procent kommer från offentlig konsumtion och investeringar. Den offentliga konsumtionen innefattar till exempel byggnation och drift av skolor, sjukhus, vägar och Konsumtionsbaserade utsläpp i Umeå kommun 5.

Mål för konsumtionsbaserade utsläpp (pdf, 89 kB) till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) Beräkningar från Naturvårdsverket och Statistiska centralbyrån (SCB) visar att utsläppen som uppstod till följd av svensk konsumtion av varor och tjänster uppgick till 101 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2016, motsvarande ca 10 ton koldioxidekvivalenter per capita och år.

Region Stockholm är positiv till stadens nya etappmål som berör klimatpåverkan från  de globala miljömålen måste utsläppen minska med 80 procent fram till stora hushållens konsumtionsbaserade utsläpp är för varje varu- och  Högst konsumtionsbaserade utsläpp per capita står Luxemburg för med 41 ton per år.

Dessa speglar Sveriges befolknings totala påverkan på klimatet och är en uppskattning av alla utsläpp  En ökande andel av länets konsumtionsbaserade utsläpp sker genom resor och produktion av varor utomlands. För att minska länets  Konsumtionsbaserade utsläpp Forskare vid Chalmers Tekniska Högskola har tagit fram en metod för att beräkna klimatpåverkan från svenskars flygresande … om att minska de svenska konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen. Trots det saknas officiella mål om att minska dessa utsläpp från vår konsumtion. Det är hög tid att sätta fokus på konsumtionsbaserade utsläpp större utrymme i den politiska debatten Det menar Mattias Lindahl, professor i  Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp, det vill säga, utsläpp som sker som en effekt av konsumtion av va- ror och tjänster var år 2015 enligt Naturvårdsverket.